Brand Logo

Contact info


Impressum

Psalmos GbR
Musik- und Medienverlag

Catherine Weidemann
Rolf Weidemann

Schilfweg 22,
79112 Freiburg
Allemagne

Mobile :+49-177 4 88 20 42

Telephone:+49-7664 50 10 99 (Editions Psalmos)

Email: catherine.weidemann@psalmos.com

 

Responsable selon § 55 II Rundfunkstaatsvertrag, Telemedien der BRD
Rolf Weidemann

 

Numéro d'identification de TVA DE 203 489 355